Toyota Land Cruiser Prado generations:

Toyota models: