Toyota Vista generations:

Toyota models:

Toyota Vista cars


V (V50) (1998 - 2003)

IV (V40) (1994 - 1998)

III (V30) (1990 - 1994)

II (V20) (1986 - 1990)

I (V10) (1982 - 1986)